หุ่นขี้ผึ้ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ

Field Marshall Plaek Pibulsonggram PNG

จอมพล ป. พิบูลสงคราม


“สามัคคีชัย”

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดของประเทศไทยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในทศวรรษแรก ๆ ของการปกครอง ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และโรงเรียนการทหารปืนใหญ่ที่ฝรั่งเศส ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2481 ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ด้วยความเห็นชอบของรัฐสภา รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นประเทศไทย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลสามารถธำรงไว้ได้ซึ่งเอกราชของชาติไทย

นโยบายหลักของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้แก่การผลักดันการเร่งรัดพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้คนในชาติมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นราษฎรไทย และเร่งรัดการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของชาติ ริเริ่มสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ การเกษตร ด้านศิลปะ การศึกษา และการก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ แผนกรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การริเริ่มอื่นๆ เช่นการออกบัตรประชาชน การก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของไทยและเขื่อนภูมิพลเพื่อการชลประทานและการผลิตไฟฟ้า

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เสนอแนวทางต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคม ซึ่งรวมถึงแนวทางมาตรฐานในการแต่งกาย ทั้งแบบไทย และแบบสากลนิยม การใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหาร การทักทายกันและกันด้วย “สวัสดี” ส่งเสริมให้มีความ เคารพต่อธงชาติอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีของพระมหากษัตริย์ และเพลงชาติไทย

ชื่อเดิม แปลก ขีตตะสังคะ เกิด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 ที่จังหวัดนนทบุรี
ถึงแก่อสัญกรรม 11 มิถุนายนพ.ศ.2507 ณ ประเทศญี่ปุ่น

จองออนไลน์ ถูกกว่า

รับประกันบัตรเข้าชมมาดามทุสโซทางออนไลน์ราคาถูกที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม


มีใครอีก?

สงวนลิขสิทธิ์โดย เมอร์ลิน เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป 2553, สงวนลิขสิทธิ์