เงื่อนไขและข้อกำหนด

Section Navigation

เงื่อนไขและข้อกำหนดของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อว่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ กรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์การค้า สยาม ดิสคัฟเวอรี่ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (“พิพิธภัณฑ์”) มี บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (เมอร์ลิน) เป็นผู้ดำเนินการ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะกล่าวต่อไปนี้ และ เมื่อได้รับตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (“ตั๋ว”) หนึ่งหรือหลายใบ ท่านได้ยืนยันต่อเมอร์ลินว่า ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกผู้ถือตั๋วว่า “ผู้เข้าชม”

1. ตั๋ว

1.1 ตั๋วหนึ่งใบที่ซื้อ จะให้สิทธิบุคคลหนึ่งคน ในการเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครั้งเดียว เมื่อใดที่ผู้เข้าชมออกจากพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว จะต้องซื้อตั๋วใบใหม่ในการเข้าไปในพิพิธภัณฑ์อีกครั้งหนึ่ง

1.2 บุคคลทุกคนที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์จะต้องพกตั๋วที่สมบูรณ์ไว้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถแสดงตั๋วให้ตรวจเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงตั๋วที่สมบูรณ์เมื่อได้รับการร้องขออาจเป็นผลให้ต้องออกจากพิพิธภัณฑ์

1.3 ตั๋วสำหรับหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปอาจมีส่วนลดให้ (“ตั๋วหมู่คณะ”) โปรดดูรายละเอียดใน the Groups page หน้าสำหรับหมู่คณะ

1.4 ในกรณีที่ราคาตั๋วมีความแตกต่างกันตามอายุ หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไปนี้จะนำมาใช้ปฏิบัติ:

1.4.1 บุคคลอายุ 16 ปีขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่

1.4.2 บุคคลอายุ 4 ถึง 15 ปี ให้ถือว่าเป็นเด็ก และ

1.4.3 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี จะไม่มีการคิดค่าเข้าชม

1.5 ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และ เมอร์ลินไม่ขอรับประกันราคาตั๋วตามที่โฆษณาเสมอไป

1.6 เมื่อได้ตั๋วมาแล้ว ไม่ว่าจะโดยการซื้อหรือโดยอภินันทนาการ ตั๋วนั้นไม่สามารถนำมาคืนเงิน และไม่สามารถโอนได้ และตั๋วจะตกเป็นโมฆะหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั๋ว และ ตั๋วที่เมอร์ลินมีเหตุผลสมควรที่จะสงสัยว่าได้มีการโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการยอมรับ ในกรณีที่ตั๋วสูญหายจะไม่มีการออกให้ใหม่แต่อย่างใด

1.7 ตั๋วจะสามารถใช้ได้ในการเข้าไปในพื้นที่ส่วนใหญ่ของพิพิธภัณฑ์แต่มิใช่พื้นที่ทั้งหมด ผู้เข้าชมอาจทำการซื้อตั๋วเพิ่มเพื่อจะได้เข้าไปในพื้นที่ทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมีอยู่ของตั๋ว และ ดุลพินิจของเมอร์ลิน

1.8 ในบางโอกาส เมอร์ลินอาจออกตั๋วภายใต้โปรโมชั่นพิเศษ (“ตั๋วโปรโมชั่น”) แต่ทั้งนี้ ตั๋วโปรโมชั่นจะมีให้โดยขึ้นอยู่กับความมีอยู่ของตั๋ว และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อโปรโมชั่นนั้นๆ

2. ตั๋วจองล่วงหน้า

2.1 ตั๋วจองล่วงหน้า (รวมทั้งตั๋วพิเศษ (ตามคำจำกัดความที่จะกล่าวต่อไป)) นั้น ควรขอรับตั้งแต่ทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ หรือในกรณีของตั๋วหมู่คณะ ควรขอรับตั้งแต่ทางเข้าที่ระบุว่า “ทางเข้าของหมู่คณะ”

2.2 ผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนตั๋วจองล่วงหน้าจะต้องแสดงรายการต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์

2.2.1 เลขที่การจองที่ออกให้เมื่อมีการจองตั๋ว

2.2.2 บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าตั๋ว หรือ หากผู้ถือบัตรมิได้ปรากฏตัว ให้แสดงหนังสืออนุญาตที่ลงนามโดยผู้ถือบัตร และ

2.2.3 ตั๋วจองล่วงหน้าไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัล โปรโมชั่น หรือ ข้อเสนอพิเศษใดๆได้

3. ตั๋วพิเศษ

3.1 ในกรณีที่มีตั๋วพิเศษ ผู้เข้าชมจะสามารถซื้อตั๋วที่ให้สิทธิตนในการเข้าพิพิธภัณฑ์ก่อน ผู้ที่ถือตั๋วมาตรฐาน (“ตั๋วพิเศษ”)

3.2 ตั๋วพิเศษจะให้สิทธิผู้เข้าชมในการเข้าชมก่อนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ในระหว่างช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงที่กำหนด (“ช่วงเวลาเข้าที่กำหนด”)

3.3 ผู้เข้าชมที่มีตั๋วพิเศษจะต้องมาถึงและรับตั๋วภายในเวลา 30 นาที ก่อนการเริ่มต้นของช่วงเวลาเข้าที่กำหนด

3.4 ผู้เข้าชมที่พลาดช่วงเวลาเข้าที่กำหนด จะไม่ได้รับการรับรองว่าจะมีสิทธิพิเศษในการเข้าชม และอาจจะต้องเข้าแถวพร้อมกับผู้ถือตั๋วมาตรฐาน

3.5 เมื่อซื้อตั๋วพิเศษแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมือ โอนสิทธิ หรือขายต่อให้แก่บุคคลอื่นได้

4. เด็ก

4.1 เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องมีผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน 18 ปี ร่วมเข้าชมด้วย

4.2 พื้นที่บางส่วนของพิพิธภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กบางวัย และเมอร์ลิน ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่ให้ผู้เข้าชมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวตามเกณฑ์อายุที่แนะนำ

5. สุขภาพและความปลอดภัย

5.1 ในพื้นที่เยี่ยมชมบางส่วนของพิพิธภัณฑ์ อาจมีการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ (รวมทั้งเสียงดังฉับพลันและแสงจ้าที่กะพริบเป็นระยะๆ) ฉะนั้นผู้เข้าชมที่มีความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนควรสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ และ หลีกเลี่ยงพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ที่มีการใช้เทคนิคพิเศษดังกล่าว

5.2 ในบางโอกาส เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์อาจขอให้ผู้เข้าชมให้ความสนใจในระเบียบปฏิบัติบางประการซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยที่ผู้เข้าชมจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม

6. การปฏิบัติตัวของผู้เข้าชม

6.1 ผู้เข้าชมจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามดังต่อไปนี้ในขณะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์:

6.1.1 ห้ามสูบบุหรี่

6.1.2 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เข้าไป ยกเว้นสุนัขนำทาง และ สุนัขช่วยฟัง

6.1.3 ห้ามบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเมอร์ลิน

6.1.4 ห้ามนำอาวุธเข้าไปในพิพิธภัณฑ์

6.1.5 ห้ามเข้าไปในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์นอกจากพื้นที่ที่กำหนดให้ผู้เข้าชมเข้าไปได้

6.1.6 ห้ามส่งเสียงดังโดยไม่จำเป็น (ไม่ว่าจากโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเสียงส่วนตัวหรือสิ่งอื่น) หรือมีพฤติกรรมที่อาจรบกวนหรือสร้างความไม่พอใจแก่ผู้เข้าชมอื่นๆ หรือ ข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ และ

6.1.7 ห้ามมิให้ใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือบริโภคแอลกอฮอล์ในพิพิธภัณฑ์

6.2 เมอร์ลิน ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธมิให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรือ ในการขอให้ออกจากพิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้เข้าชมรายใดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 หรือ ที่เมอร์ลินพิจารณาเห็นว่าอาจจะก่อผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความเพลิดเพลินของผู้เข้าชมอื่นใดหรือเจ้าหน้าที่

7. ความปลอดภัย

7.1 เพื่อประโยชน์ของความปลอดภัย ผู้เข้าชมอาจได้รับการร้องขอให้ยอมรับการตรวจค้นตัว หรือ สิ่งของ และ บุคคลใดที่ปฏิเสธที่จะให้ค้น หรือ ครอบครองวัตถุที่เมอร์ลินเชื่อว่าเป็นอันตราย หรือ ไม่เหมาะสมจะได้รับการปฏิเสธมิให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรือ ถูกให้นำตัวออกจากพิพิธภัณฑ์

7.2 ผู้เข้าชมจะต้องเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนตัวไว้กับตนเองตลอดเวลา และ เมอร์ลินไม่ขอรับผิดชอบในความสูญหาย การโจรกรรม หรือความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินส่วนตัวใดที่นำเข้ามาในพิพิธภัณฑ์

8. การถ่ายภาพ

8.1 ในบางโอกาส เมอร์ลิน หรือ บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอาจกระทำการถ่ายภาพ หรือทำการบันทึกอื่นๆ ในพิพิธภัณฑ์ และภาพ หรือ สิ่งที่บันทึกไว้นั้น อาจมีผู้เข้าชมปรากฏอยู่ด้วย ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้เข้าชมได้ยินยอมให้มีการใช้ภาพดังกล่าวโดยเมอร์ลิน ในการโฆษณาส่งเสริมการขาย หรือ การติดตามตรวจสอบ และ ยอมรับว่าลิขสิทธิ์ในภาพดังกล่าวนั้น อยู่กับเมอร์ลิน และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตนั้น

9. ภาระผูกพันของเมอร์ลิน

9.1 ผู้เข้าชมพึงทราบว่าในบางเวลา บางส่วนของพิพิธภัณฑ์อาจมีการปิดและหุ่นขี้ผึ้งบางตัวอาจมีการถูกนำออกไปเพื่อบำรุงรักษา หรือ นำออกไปด้วยเหตุผลทางเทคนิค ทั้งนี้จะไม่มีการคืนเงินค่าตั๋วและไม่มีการชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่มีการปิดหรือการนำออกไปดังกล่าว

9.2 เมอร์ลินจะใช้ความพยายามตามสมควรในการที่จะเปิดดำเนินการในระหว่างเวลาเปิดตามที่ได้ประกาศไว้ แต่ ขอสงวนสิทธิที่จะปิดพิพิธภัณฑ์ในวันใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือ เหตุผลอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่มีการปิดดังกล่าว ตั๋วใดๆ ทีได้มีการออกสำหรับใช้เฉพาะในวันที่ปิดนั้น จะสามารถนำมาเปลี่ยนได้ หรือ นำมาขอเงินคืนจากเมอร์ลิน ตามราคาที่ได้จ่ายไปสำหรับตั๋วนั้น แต่ทั้งนี้จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

10.1 ข้อกำหนด และ เงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และศาลไทยจะเป็นผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์โดย เมอร์ลิน เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป 2553, สงวนลิขสิทธิ์