Skip to main content

มาตรการความปลอดภัย

มาดาม ทุสโซ่ กรุงเทพ คำนึงถึงความปลอดภัยของการให้บริการรวมถึงการเข้าชมของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จึงมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

มั่นใจกับการเข้าเยี่ยมชม

Health