Skip to main content

เงือนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

มาตรการความปลอดภัยในการเปิดให้บริการ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพื่อรองรับการให้บริการในสถานที่ของเรา  เพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีของผู้เข้าชมทุกท่าน

- การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 สำหรับพนักงานทุกคน

- การตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการ

- ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าชม

- ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกแห่งภายในมาดามทุสโซ่ทุก 1 - 2 ชั่วโมง

- เพิ่มความถี่ของการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อาทิ ห้องน้ำ คาเฟ่ และบริเวณที่นั่ง

- จัดเตรียมที่กั้นระหว่างเคาน์เตอร์ รวมถึงพื้นที่ที่มีการปฏิสัมพันธ์ เช่น บริเวณหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการต่างๆ

- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ทุกพื้นที่ให้บริการเพื่อทำความสะอาดมือ

- มีการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาลหลังปิดให้บริการทันที

- จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

 

ข้อพึงปฏิบัติของผู้เข้าชม:

มาตรการด้านความปลอดภัยที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ช่วยปกป้อง เเละเพิ่มความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีของลูกค้าทุกท่านที่มาเยี่ยมชม เพื่อประโยชน์ของทุกคนที่อยู่ใน attraction จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่วางไว้ ดังนั้นหากท่านใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ท่านนั้นออกจากสถานที่ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ

การยอมรับความเสี่ยง:

มาตรการด้านความปลอดภัยที่บริษัทฯ นำมาใช้ มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 แต่ความเสี่ยงนี้ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ดังนั้นลูกค้าทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม จะต้องรับทราบถึงความเสี่ยวดังกล่าวและพิจารณาในการรับความเสี่ยงต่างๆด้วยตัวท่านเอง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อบัตรเข้าชม

ข้อควรทราบ: บัตรเข้าชมออนไลน์ของมาดามทุสโซจะปรากฏชื่อบริษัทบนใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตเป็นชื่อ Merlin Entertainments (Thailand) Ltd.

เมื่อจองบัตรและชำระเงินออนไลน์สำเร็จ ลูกค้าจะได้รับจดหมายยืนยันการจองทาง email address ที่ได้กรอกข้อมูลไว้ และลูกค้าจะต้องมารับบัตรจริงที่หน้างาน

เมื่อซื้อบัตรเข้าชมแล้ว จะไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน ขอเงินคืน หรือยกเลิกได้ และไม่สามารถนำไปขายต่อได้ ลูกค้าทุกคนที่จะเข้าชมต้องมีบัตรเข้าชมมาแสดงก่อนเข้าชม

สถานที่ตั้งของมาดามทุสโซ คือ ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ลูกค้าที่จะเข้าชมมาดามทุสโซ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าชมของมาดามทุสโซ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. บัตรเข้าชม

1.1 บัตรเข้าชม 1 ใบสำหรับลูกค้า 1 ท่าน เพื่อใช้เข้าชมมาดามทุสโซได้ 1 ครั้ง เมื่อลูกค้าออกจากมาดามทุสโซไปแล้ว แต่ต้องการเข้ามาดามทุสโซอีกครั้ง จะต้องซื้อบัตรเข้าชมใหม่

1.2 ลูกค้าทุกคนที่เข้าชมมาดามทุสโซ จำต้องเก็บบัตรเข้าชมไว้อย่างดี และสามารถนำมาแสดงให้พนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในมาดามทุสโซ หากลูกค้าท่านใดไม่สามารถแสดงบัตรเข้าชมให้พนักงานตรวจสอบได้ พนักงานมีสิทธิ์ที่จะเชิญลูกค้าท่านนั้นออกจากมาดามทุสโซทันที

1.3 บัตรเข้าชมของมาดามทุสโซ แบ่งประเภทตามช่วงอายุของลูกค้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.3.1 ผู้มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ถือเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งต้องใช้บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่

1.3.2 ผู้มีอายุระหว่าง 2- 11 ปี ถือเป็นเด็ก ซึ่งต้องใช้บัตรเข้าชมสำหรับเด็ก อายุ 2-11 ปี

1.3.3 เด็กเล็กที่มีอายุไม่ถึง 2 ปี สามารถเข้าชมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.4 บัตรเข้าชมราคาพิเศษ ประกอบด้วย

1.4.1 บัตรเข้าชมสำหรับนักเรียนคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย รับสิทธิได้เมื่อแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนเมื่อซื้อบัตรเข้าชม

1.4.2 บัตรเข้าชมสำหรับผู้สูงอายุคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปี รับสิทธิได้เมื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

1.4.3 บัตรเข้าชมสำหรับผู้พิการ รับสิทธิได้เมื่อแสดงบัตรประจำตัวผู้พิการ

1.5 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาบัตรเข้าชมได้

1.6 บัตรเข้าชมทุกประเภทจะไม่สามารถขอเงินคืน โอน หรือยกเลิกได้ หากลูกค้าทำบัตรเข้าชมสูญหาย ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการออกบัตรเข้าชมใหม่ให้

1.7 บริษัทฯ สามารถขายบัตรเข้าชมในราคาโปรโมชั่นพิเศษได้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละโปรโมชั่น จะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

 1. บัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า หรือ บัตรเข้าชมออนไลน์

2.1 เมื่อซื้อบัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า หรือ บัตรเข้าชมออนไลน์แล้ว ลูกค้าจะต้องมารับบัตรจริงที่หน้างาน โดยพนักงานจะตรวจสอบว่าบัตรยังสามารถใช้ได้หรือไม่ โดยการสแกนบาร์โค้ดบนบัตร (สำหรับบัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า) หรือกรอกรหัสยืนยันการจอง (สำหรับบัตรเข้าชมออนไลน์) ในระบบเพื่อปริ้นท์บัตรเข้าชมจริง

2.2 เมื่อซื้อบัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า หรือ บัตรเข้าชมออนไลน์แล้วจะไม่สามารถ ขอเงินคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นลูกค้าควรอ่านเงื่อนไขในการจองบัตรอย่างละเอียดก่อนทำการซื้อบัตร

2.3 กรุณานำเครดิตการ์ดที่ใช้ชำระเงินออนไลน์ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตมาแสดงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นลูกค้าผู้ซื้อบัตรจริง

2.4. หากบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ชำระเงินค่าบัตรเข้าชมเป็นชื่อของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้มาเข้าชมด้วย โปรดนำจดหมายที่ลงนามโดยผู้ถือบัตรนั้นมาแสดงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรของมาดามทุสโซด้วย

2.5 ข้อกำหนดสำคัญในการซื้อบัตรเข้าชม สำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

2.5.1 ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม ตัวอย่างหลักฐานที่สามารถนำมาใช้แสดง ได้แก่ ◾ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

- วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย

- ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)

- บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)

- ใบแจ้งค่าบริการ / ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)

 

2.5.2 บัตรเข้าชมนี้ไม่สามารถใช้หรือให้กับเพื่อน/ครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

2.5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าเข้าชมราคาปกติกรณีผู้ถือบัตรที่ไม่สามารถแสดง หลักฐานการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้

2.6 บัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้าจะมีอายุ 3-6 เดือน โดยจะมีวันหมดอายุแสดงบนบัตรเข้าชม ส่วนบัตรเข้าชมออนไลน์ มีอายุ 90 วันนับจากวันซื้อ

2.7 บัตรเข้าชมออนไลน์ (ยกเว้นแพคเกจคอมโบ) จะมีขายเฉพาะบนหน้าเวปไซต์ของมาดามทุสโซเท่านั้น บัตรเข้าชมในราคาพิเศษเหล่านี้ไม่จำหน่ายที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรของมาดามทุสโซ

2.8 สำหรับบัตรเข้าชม Combo B และ Combo C กรุณาเข้าชมมาดามทุสโซ ที่ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ก่อน เพื่อรับบัตรเข้าชม SEA LIFE Bangkok

2.9 หากพาเด็กอายุไม่ถึง 3 ปีมาเข้าชมมาดามทุสโซด้วย กรุณานำหลักฐานแสดงอายุของเด็ก เช่น รูปถ่ายหรือสำเนาสูติบัตร มาแสดงกับพนักงานก่อนเข้าชม

2.10 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมมาดามทุสโซตามลำพัง และในการเข้าชมนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี

2.11 บัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า หรือ บัตรเข้าชมออนไลน์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด หรือโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆได้

2.12 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และเวลาทำการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.13 กรณีเกิดความขัดข้องทางเทคนิค บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนใดๆ

 1. บัตรเข้าชมแบบเจาะจงเวลาเข้าชม

3.1 บัตรเข้าชมแบบเจาะจงเวลาเข้าชม กำหนดให้ลูกค้าเข้าชมมาดามทุสโซภายในเวลาที่กำหนด เช่น บัตรเข้าชมก่อนเที่ยงวัน กำหนดให้ลูกค้าต้องเข้าชมภายในเวลาก่อนเที่ยงเท่านั้น

3.2 บัตรเข้าชมสามารถใช้เพื่อเข้าชมมาดามทุสโซได้เพียงครั้งเดียว เมื่อเข้าชมแล้ว สามารถเดินชมมาดามทุสโซได้นานเท่าที่ต้องการ จนกว่าจะถึงเวลาปิดทำการ ในเวลา 21.00 น.

3.3 ลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าชมมาดามทุสโซได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขของบัตร จำเป็นต้องติดต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อซื้อบัตรเข้าชมใหม่หรือมาเข้าชมอีกครั้งในภายหลัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าชม

 1. ลูกค้าและบุคคลภายนอกทุกคน ที่เข้าชมมาดามทุสโซ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าชมของมาดามทุสโซ บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางบริษัทฯมีสิทธิในการเชิญบุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ ตามเห็นสมควรโดยพนักงานของมาดามทุสโซ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฃ
 2. มาดามทุสโซมีสิทธิในการปฏิเสธการให้เข้าชม หรือเชิญลูกค้าและบุคคลภายนอกที่

2.1 เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดอาญา ซึ่งมาดามทุสโซเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเข้าชมของลูกค้าท่านอื่น

2.2 มีพฤติกรรม ซึ่งมาดามทุสโซเห็นว่ามีหรืออาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเข้าชมของลูกค้าท่านอื่น

2.3 ใช้คำหรือพฤติกรรมที่ข่มขู่คุกคาม หรือดูถูก หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสันติภาพ

2.4 ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่พนักงานแจ้งด้วยวาจา หรือแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือลูกค้าท่านอื่น

 1. ลูกค้าและบุคคลภายนอกทุกคนต้องจ่ายค่าเข้าชมก่อนเข้าชม และสามารถนำบัตรเข้าชมมาแสดงให้พนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในมาดามทุสโซ หากลูกค้าท่านใดไม่สามารถแสดงบัตรเข้าชมให้พนักงานตรวจสอบได้ พนักงานมีสิทธิ์ที่จะเชิญลูกค้าท่านนั้นออกจากมาดามทุสโซทันที
 2. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมมาดามทุสโซตามลำพัง และในการเข้าชมนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี
 3. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มใดๆ เข้ามาภายในมาดามทุสโซ
 4. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงใดๆ เข้ามาภายในมาดามทุสโซ
 5. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในมาดามทุสโซ
 6. เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาวุธที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งของที่เป็นอันตรายถูกนำเข้าไปในมาดามทุสโซ หากลูกค้าที่จะเข้าชมมาดามทุสโซต้องการจะทำเช่นนั้น จะต้องอนุญาตให้ค้นตัวได้ ทางบริษัทฯ ห้ามไม่ให้ใช้อาวุธ, ดอกไม้ไฟ, ควันไฟระเบิด, ขวดแก้วหรือสิ่งของอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ รวมถึงสิ่งของทุกประเภทที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความรำคาญต่อบุคคลอื่น
 7. บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือสิ่งของมึนเมา ภายในมาดามทุสโซ และไม่อนุญาตให้นำสุราหรือสิ่งของมึนเมาทุกประเภทเข้ามาดามทุสโซ หากตรวจสอบพบว่าบุคคลใดมีแอลกอฮอล์ในครอบครองหรือมีอาการมึนเมาจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือพาออกจากมาดามทุสโซทันที
 8. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการสวมเสื้อผ้าซึ่งไม่เหมาะสม หรือส่งผลกระทบต่อลูกค้าท่านอื่น โดยลูกค้าทุกท่านต้องสวมรองเท้าและเสื้อผ้าตลอดเวลา
 9. มาดามทุสโซ จะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงินหรือค่าชดเชยให้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ หรือมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดแสดงเป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ลูกค้าสามารถเข้าชมพื้นที่จัดแสดงได้ไม่ครบในช่วงเวลานั้นๆ
 10. ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงรบกวน (เช่น การใช้ชุดวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ) หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายแก่ผู้เข้าชมหรือลูกค้าท่านอื่น
 11. ไม่อนุญาตให้มีการปีนป่ายหรือทำการใดๆที่อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุภายในมาดามทุสโซ
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของมาดามทุสโซ หรือผู้รับเหมาที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ขายหรือเสนอขายสินค้าใด ๆ แก่ลูกค้าภายในมาดามทุสโซ รวมถึงบัตรเข้าชม, ของที่ระลึกและอาหารและเครื่องดื่ม
 13. เนื่องจากมาดามทุสโซไม่มีบริการฝากสัมภาระของลูกค้า หากลูกค้านำกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระใดๆติดตัวมาด้วย ลูกค้าจำเป็นต้องดูแลและรับผิดชอบสัมภาระด้วยตัวเอง มาดามทุสโซขอสวงนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายและ / หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น (รวมทั้งสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท)
 14. มาดามทุสโซสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ หน่วยงาน, รายการโทรทัศน์, สื่อมวลชน และบุคคลอื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้ทำการถ่ายรูปและ / หรือบันทึกวิดีโอภายในมาดามทุสโซได้ในบางครั้ง ทางบริษัทฯและผู้ได้รับอนุญาตฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปภาพหรือวีดีโอดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือทำรายการส่งเสริมการขายได้ในทุกรูปแบบ โดยถือว่ารูปภาพหรือวีดีอดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมของมาดามทุสโซและ/หรือบริษัทผู้ได้รับอนุญาต

 

กฎระเบียบในการเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ

มาดามทุสโซสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ลูกค้าเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ โดยข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ลูกค้าปฏิบัติขณะเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ ได้แก่

- การเข้าโรงภาพยนตร์พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากโรงภาพยนตร์มีเอฟเฟ็คระหว่างการฉายซึ่งไม่เหมาะกับการนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาบริโภคในโรงภาพยนตร์

- การเข้าโรงภาพยนตร์โดยพกพาอาวุธหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ

- สูบบุหรี่

- บันทึกภาพหรือวิดีโอตลอดการรับชมภาพยนตร์ 4มิติ

กฎระเบียบในการเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ:

- กรุณาจองรอบฉายภาพยนตร์ตามที่ต้องการ บริเวณเคาน์เตอร์หน้าโรงภาพยนตร์ โดยจองรอบล่วงหน้าก่อนเวลาฉาย อย่างน้อย 15-20 นาที เนื่องจากมีรอบฉายครึ่งชั่วโมง และมีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละรอบ หากที่นั่งเต็มแล้ว กรุณารอรอบฉายภาพยนตร์รอบถัดไป

- เมื่อได้รับแว่นตา 3 มิติแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพของแว่น และแจ้งให้พนักงานทราบทันทีหากพบว่าแว่นตาชำรุด ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าแว่นมีความเสียหายหรือชำรุดในภายหลังที่ลูกค้าเข้าชมภาพยนตร์แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า

- ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าแว่นมีความเสียหายหรือชำรุด กรุณาแจ้งพนักงานทันที เพื่อขอเปลี่ยนแว่นอันใหม่

- ลูกค้าต้องมีบัตรเข้าชมภาพยนตร์ตามรอบที่จองไว้

- กรุณาอย่าส่งเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรมใดๆที่เป็นการรบกวนการชมภาพยนตร์ของลูกค้าท่านอื่น

- กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ขณะชมภาพยนตร์

- กรุณาอย่าวางเท้าบนที่นั่ง ซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่น

- ไม่แนะนำให้นำกระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายขนาดใหญ่ หรือสิ่งของขนาดใหญ่เข้าโรงภาพยนตร์ เนื่องจากอาจจะไปขัดขวางการเดินหรือการเคลื่อนไหวระหว่างแถวที่นั่งของลูกค้าท่านอื่น อีกทั้งยังอาจเกิดอันตรายหรือกีดขวางทางเดิน หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะชมภาพยนตร์

- กรุณานำแว่น 3 มิติคืนให้พนักงานก่อนออกจากโรงภาพยนตร์

- เมื่อภาพยนตร์ฉายจบแล้ว กรุณาออกจากโรงภาพยนตร์ และเผื่อเวลาให้พนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในโรงภาพยนตร์ ก่อนการฉายภาพยนตร์ในรอบถัดไป

- มาดามทุซโซสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบฉายของภาพยนตร์ในแต่ละวันให้เหมาะกับจำนวนของลูกค้าโดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า แต่ลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่บริเวณทางเข้า บริเวณเคาน์เตอร์หน้าโรงภาพยนตร์หรือที่พนักงานตามจุดต่างๆ

คำแนะนำในการเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ:

- ไม่แนะนำให้เด็กทารกและเด็กเล็กที่อายุไม่ถึง 3 ปีเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ เนื่องจากเสียงดังหรือสเปเชี่ยลเอฟเฟคของภาพยนตร์ อาจจะทำให้เด็กตกใจได้

- หากพบบุคคลหรือเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจ กรุณาแจ้งพนักงานทันที

- มาดามทุสโซสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบของมีค่าหรือสัมภาระของลูกค้า หากพบว่ามีการลืมสิ่งของหรือทำสัมภาระหรือสิ่งของใดสูญหาย สามารถติดต่อพนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร

Health