Skip to main content

พุทธทาสภิกขุ

“ข้าพเจ้ามอบชีวิตและร่างกายนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของ

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า ด้วยเหตุดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึง

ชื่อว่า..พุทธทาส”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Buddhadasa

รู้หรือไม่?

• ท่านพุทธทาสฯ ได้อุปสมบทและเริ่มต้นศึกษาธรรมวินัยและภาษาบาลีเม่อื อายุได้ 20 ปี
ท่านต้องการดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดธรรมชาติเพ่อื อุทิศตนให้กับการเจริญวิปัสสนา การศึกษาธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า และการศึกษาพระไตรปิฎก
• ในปี พ.ศ. 2475 ท่านพุทธทาสฯ ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม (มีความหมายว่า สวนป่าอันเป็นกำลังแห่ง
ความหลุดพ้น) เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้กับประชาชน แนวคิดที่มุ่งเน้นการพ่งึ พาอาศัยกันของทุก
สิ่งรอบตัวทำให้ท่านพุทธทาสฯ เป็นที่ยอมรับในแนวคิดเชิงสันติภาพและธรรมชาติ งานเขียนของท่าน
ยังส่งอิทธิพลต่อวิธีคิดแนวใหม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธด้วย
• ท่านเป็นพระภิกษุไทยที่มีผู้คนทั่วโลกให้การยอมรับนับถือ โครงการสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพคือ
การก่อต้งั ศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทาง
พุทธศาสนา รวมท้งั ให้เป็นที่รวมตัวกันของผู้นำ ทางศาสนาเพ่อื ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

Madame Tussauds1

มาดาม มารี ทุสโซ

"...ฉันปรารถนาจะใช้เวลาเงียบๆ อยู่ที่นี่ สร้างสรรค์รูปเหมือนของผู้มีชื่อเสียงในเมืองให้กับห้องนิทรรศการของฉัน ซึ่งจะดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลมาเยือน"

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Daina

ไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์

"เราปรารถนาที่จะเป็นราชินีในหัวใจประชาชน เราไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นราชินีของประเทศนี้"

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
3513

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช์

“การปกครองบ้านเมืองมี 3 วิธี ด้วยอำนาจ ด้วยอามิส หรือด้วยอุดมคติ การเมืองที่มาด้วยอำนาจ ย่อมโค่นล้มไปด้วยอำนาจ อามิส วันหนึ่งหมดไม่มี จะให้ และให้สักเท่าใดก็ไม่พอสำหรับผู้รับ…

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Buddhadasa

พุทธทาสภิกขุ

“ข้าพเจ้ามอบชีวิตและร่างกายนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า ด้วยเหตุดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึง ชื่อว่า..พุทธทาส”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Img 0149

มหาตมา คานธี

“ในยามที่สิ้นหวัง ข้าพเจ้านึกได้เสมอว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ความจริงและความรักเป็นหนทางแห่งชัยชนะมาโดยตลอด”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
6916

ซูการ์โน

"เรามุ่งสร้างโลกที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ..."

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
11

เมาเซตุง

“พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือแกนนำสำคัญของประชาชนชาวจีนทั้ง ประเทศ หากปราศจากซึ่งแกนนำนี้แล้ว ลัทธิสังคมนิยมย่อมไม่อาจ ได้รับชัยชนะ”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Health