Skip to main content

มาดาม มารี ทุสโซ

"...ฉันปรารถนาจะใช้เวลาเงียบๆ อยู่ที่นี่ สร้างสรรค์รูปเหมือนของผู้มีชื่อเสียงในเมืองให้กับห้องนิทรรศการของฉัน ซึ่งจะดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลมาเยือน"

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์

รู้หรือไม่?

• มาดามทุสโซ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2304 และได้กลายมาเป็นนักประติมากรและผู้แสดง
นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์
• สตรีผู้เปี่ยมด้วยความใฝ่ฝันอันสูงส่งผู้น้ไี ด้ใช้พรสวรรค ์ ความมุ่งม่นั และธรรมชาติของ
ความเป็นผู้มอบความบันเทิงให้ผู้อื่น ก่อตั้งสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหน่งึ
ของโลก “พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ”
• ขั้นตอนที่มาดามทุสโซใช้ในการทำแบบและปั้นรูปเหมือนได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมา
เป็นเวลานับ 200 ปี กรรมวิธีเหล่านี้ได้ทำให้ช่างปั้นในยุคปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้งึ
มาดามทุสโซ สร้างหุ่นข้ผี ึ้งได้เหมือนมีชีวิตจริงที่สุดในโลก

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

Madame Tussauds1

มาดาม มารี ทุสโซ

"...ฉันปรารถนาจะใช้เวลาเงียบๆ อยู่ที่นี่ สร้างสรรค์รูปเหมือนของผู้มีชื่อเสียงในเมืองให้กับห้องนิทรรศการของฉัน ซึ่งจะดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลมาเยือน"

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Daina

ไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์

"เราปรารถนาที่จะเป็นราชินีในหัวใจประชาชน เราไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นราชินีของประเทศนี้"

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
3513

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช์

“การปกครองบ้านเมืองมี 3 วิธี ด้วยอำนาจ ด้วยอามิส หรือด้วยอุดมคติ การเมืองที่มาด้วยอำนาจ ย่อมโค่นล้มไปด้วยอำนาจ อามิส วันหนึ่งหมดไม่มี จะให้ และให้สักเท่าใดก็ไม่พอสำหรับผู้รับ…

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Buddhadasa

พุทธทาสภิกขุ

“ข้าพเจ้ามอบชีวิตและร่างกายนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า ด้วยเหตุดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึง ชื่อว่า..พุทธทาส”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Img 0149

มหาตมา คานธี

“ในยามที่สิ้นหวัง ข้าพเจ้านึกได้เสมอว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ความจริงและความรักเป็นหนทางแห่งชัยชนะมาโดยตลอด”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
6916

ซูการ์โน

"เรามุ่งสร้างโลกที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ..."

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
11

เมาเซตุง

“พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือแกนนำสำคัญของประชาชนชาวจีนทั้ง ประเทศ หากปราศจากซึ่งแกนนำนี้แล้ว ลัทธิสังคมนิยมย่อมไม่อาจ ได้รับชัยชนะ”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Health